Меню

Последовательность венчания для регентаГлава 10. После́дование венча́ния

А́ще у́бо хотя́т в то́жде вре́мя венча́тися, вхо́дят во хра́м со свеща́ми возжже́нными, предъиду́щу свяще́ннику с кади́льницею, и пою́щу псало́м 127, си́це: Лю́дие же на ки́йждо сти́х глаго́лют:

Сла́ва тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва тебе́.

Б лаже́ни вси́ боя́щиися Го́спода.

Сла́ва тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва тебе́.

Х одя́щии в путе́х его́.

Сла́ва тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва тебе́.

Т руды́ плодо́в твои́х сне́си.

Сла́ва тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва тебе́.

Б лаже́н еси́, и добро́ тебе́ бу́дет.

Сла́ва тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва тебе́.

Ж ена́ твоя́ я́ко лоза́ плодови́та, во страна́х до́му твоего́.

Сла́ва тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва тебе́.

С ы́нове твои́ я́ко новосажде́ния ма́слична, о́крест трапе́зы твоея́.

Сла́ва тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва тебе́.

С е́ та́ко благослови́тся челове́к боя́йся Го́спода.

Сла́ва тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва тебе́.

Б лагослови́т тя́ Госпо́дь от сио́на, и у́зриши блага́я иерусали́ма вся́ дни́ живота́ твоего́.

Сла́ва тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва тебе́.

И у́зриши сы́ны сыно́в твои́х: ми́р на изра́иля.

Сла́ва тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва тебе́.

Посе́м глаго́лет иере́й поучи́тельное сло́во, сказу́я и́м, что́ е́сть супру́жества та́йна: и ка́ко в супру́жестве богоуго́дно и че́стно жи́тельствовати и́мут.

По сконча́нии же сло́ва, вопроша́ет иере́й жениха́ глаго́ля:

И́ маши ли, и́мярек произволе́ние благо́е и непринужде́нное, и кре́пкую мы́сль, поя́ти себе́ в жену́ сию́, и́мярек, ю́же зде́ пред тобо́ю ви́диши?

И отвеща́ет жени́х, глаго́ля:

И́ мам, честны́й о́тче.

Н е обеща́лся ли еси́ ино́й неве́сте?

Жени́х: Н е обеща́хся, честны́й о́тче.

И а́бие иере́й, зря́ к неве́сте, вопроша́ет ю́, глаго́ля:

И́ маши ли произволе́ние благо́е и непринужде́нное, и тве́рдую мы́сль, поя́ти себе́ в му́жа сего́ и́мярек, его́же пред тобо́ю зде́ ви́диши?

И отвеща́ет неве́ста, глаго́лющи:

И́ мам, честны́й о́тче.

Н е обеща́лася ли еси́ ино́му му́жу:

И отвеща́ет неве́ста:

Н е обеща́хся, честны́й о́тче.

Та́же глаго́лет диа́кон:

Б лагослови́ влады́ко.

Свяще́нник: Б лагослове́но Ца́рство:

М и́ром Го́споду помо́лимся.

О свы́шнем ми́ре:

О ми́ре всего́ ми́ра:

О святе́м хра́ме се́м:

О святе́йшем прави́тельствующем сино́де:

О рабе́х Бо́жиих, и́мярек, и́мярек, ны́не сочетава́ющихся дру́г дру́гу в бра́ка обще́ние, и о спасе́нии и́х, Го́споду помо́лимся.

О е́же благослови́тися бра́ку сему́, я́коже в ка́не галиле́йстей, Го́споду помо́лимся.

О е́же пода́тися и́м целому́дрию, и плоду́ чре́ва на по́льзу, Го́споду помо́лимся.

О е́же возвесели́тися и́м виде́нием сыно́в и дще́рей, Го́споду помо́лимся.

О е́же дарова́тися и́м благоча́дия восприя́тию, и незазо́рному пребыва́нию, Го́споду помо́лимся.

О е́же дарова́ти и́мже и на́м вся́ ко спасе́нию проше́ния, Го́споду помо́лимся.

О е́же изба́витися и́мже и на́м от вся́кия ско́рби:

З аступи́, спаси́, поми́луй:

П ресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную:

Я́ ко подоба́ет тебе́ вся́кая сла́ва:

Диа́кон: Г о́споду помо́лимся.

Ли́к: Г о́споди поми́луй.

Свяще́нник моли́тву сию́ велегла́сно:

Б о́же пречи́стый, и всея́ тва́ри соде́телю, ребро́ пра́отца Ада́ма за твое́ человеколю́бие в жену́ преобрази́вый, и благослови́вый я́, и реки́й: расти́теся и мно́житеся и облада́йте земле́ю, и обою́ ею́ еди́н у́д показа́вый сопряже́нием: сего́ бо ра́ди оста́вит челове́к отца́ своего́ и ма́терь, и прилепи́тся жене́ свое́й, и бу́дета два́ в пло́ть еди́ну, и я́же Бо́г спряже́, челове́к да не разлуча́ет. И́же раба́ твоего́ Авраа́ма благослови́вый и разве́рзый ложесна́ са́ррина, и отца́ мно́жества язы́ков сотвори́вый: и́же Исаа́ка реве́кце дарова́вый, и рождество́ ея́ благослови́вый: и́же Иа́кова рахи́ле сочета́вый, и из него́ двана́десять патриа́рхов показа́вый: и́же ио́сифа и асене́фу спряги́й, пло́д детотворе́ния и́м, ефре́ма и манасси́ю дарова́вый: и́же заха́рию и елисаве́т прие́мый, и предте́чу рожде́ние и́м показа́вый: и́же от ко́рене иессе́ова по пло́ти израсти́вый Присноде́ву, и из нея́ воплоти́выйся, и роди́выйся во спасе́ние ро́да челове́ческаго, и́же за неизрече́нный тво́й да́р и мно́гую бла́гость, прише́дый в ка́ну галиле́йскую, и та́мошний бра́к благослови́вый: да яви́ши, я́ко твоя́ во́ля е́сть зако́нное супру́жество, и е́же из него́ чадотворе́ние. са́м Влады́ко пресвяты́й, приими́ моле́ние на́с рабо́в твои́х, я́коже та́мо, и зде́ прише́д неви́димым твои́м предста́тельством, благослови́ бра́к се́й, и пода́ждь рабо́м твои́м си́м, и́мярек, и и́мярек, живо́т ми́рен, долгоде́нствие, целому́дрие, дру́г ко дру́гу любо́вь в сою́зе ми́ра, се́мя долгожи́зненное, о ча́дех благода́ть, неувяда́емый сла́вы вене́ц. сподо́би я́ ви́дети ча́да ча́дов, ло́же ею́ ненаве́тно соблюди́, и да́ждь и́ма от росы́ небе́сныя свы́ше, и от ту́ка земна́го: испо́лни до́мы и́х пшени́цы, вина́ и еле́а и вся́кия благосты́ни, да преподаю́т и тре́бующым, да́руя ку́пно и су́щым с ни́ма вся́ я́же ко спасе́нию проше́ния.

Я́ ко Бо́г ми́лости, и щедро́т, и человеколю́бия еси́, и тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным твои́м отце́м, и пресвяты́м, и благи́м, и животворя́щим твои́м ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Диа́кон: Г о́споду помо́лимся.

Ли́к: Г о́споди поми́луй.

Свяще́нник, моли́тву сию́ велегла́сно:

Б лагослове́н еси́ Го́споди Бо́же на́ш, и́же та́йнаго и чи́стаго бра́ка священнодействи́телю, и теле́снаго законоположи́телю, нетле́ния храни́телю, жите́йских благи́й строи́телю: са́м и ны́не Влады́ко, в нача́ле созда́вый челове́ка, и положи́вый его́ я́ко царя́ тва́ри, и реки́й: не добро́ бы́ти челове́ку еди́ному на земли́, сотвори́м ему́ помо́щника по нему́: и взе́м еди́но от ре́бр его́, созда́л еси́ жену́, ю́же ви́дев Ада́м, рече́: сия́ ны́не ко́сть от косте́й мои́х, и пло́ть от пло́ти моея́: сия́ нарече́тся жена́, я́ко от му́жа своего́ взята́ бы́сть сия́. сего́ ра́ди оста́вит челове́к отца́ своего́ и ма́терь, и прилепи́тся жене́ свое́й, и бу́дета два́ в пло́ть еди́ну: и я́же Бо́г сопряже́, челове́к да не разлуча́ет. са́м и ны́не Влады́ко Го́споди Бо́же на́ш, низпосли́ благода́ть твою́ небе́сную на рабы́ твоя́ сия́, и́мярек, и́мярек: и да́ждь рабе́ се́й во все́м повинова́тися му́жу, и рабу́ твоему́ сему́ бы́ти во главу́ жены́, я́ко да поживу́т по во́ли твое́й. Благослови́ я́ Го́споди Бо́же на́ш, я́коже благослови́л еси́ Авраа́ма и са́рру: Благослови́ я́ Го́споди Бо́же на́ш, я́коже благослови́л еси́ Исаа́ка и реве́кку: Благослови́ я́ Го́споди Бо́же на́ш, я́коже благослови́л еси́ Иа́кова, и вся́ патриа́рхи: Благослови́ я́ Го́споди Бо́же на́ш, я́коже благослови́л еси́ ио́сифа и асене́фу: Благослови́ я́ Го́споди Бо́же на́ш, я́коже благослови́л еси́ моисе́а и сепфо́ру: Благослови́ я́ Го́споди Бо́же на́ш, я́коже благослови́л еси́ иоаки́ма и а́нну: Благослови́ я́ Го́споди Бо́же на́ш, я́коже благослови́л еси́ заха́рию и елисаве́т. Сохрани́ я́ Го́споди Бо́же на́ш, я́коже сохрани́л еси́ но́я в ковче́зе: сохрани́ я́ Го́споди Бо́же на́ш, я́коже сохрани́л еси́ ио́ну во чре́ве ки́тове. Сохрани́ я́ Го́споди Бо́же на́ш, я́коже сохрани́л еси́ святы́я три́ о́троки от огня́, низпосла́вый и́м ро́су с небесе́: и да прии́дет на ня́ ра́дость о́ная, ю́же имя́ше блаже́нная еле́на, егда́ обре́те честны́й кре́ст. Помяни́ я́ Го́споди Бо́же на́ш, я́коже помяну́л еси́ ено́ха, си́ма, илию́. Помяни́ я́ Го́споди Бо́же на́ш, я́коже помяну́л еси́ святы́я твоя́ четы́редесять му́ченики, низпосла́вый и́м с небесе́ венцы́. Помяни́ Бо́же и воспита́вшыя и́х роди́тели: зане́ моли́твы роди́телей утвержда́ют основа́ния домо́в. Помяни́ Го́споди Бо́же на́ш, рабы́ твоя́ уневе́стившыяся, сше́дшыяся в ра́дость сию́. Помяни́ Го́споди Бо́же на́ш раба́ твоего́, и́мярек, и рабу́ твою́, и́мярек, и благослови́ я́. Да́ждь и́м пло́д чре́ва, доброча́дие, единомы́слие ду́ш и теле́с: возвы́си я́ я́ко ке́дры лива́нския, я́ко ло́зу благоро́згную. Да́руй и́м се́мя кла́сяно, да вся́кое самодово́льство иму́ще, изъоби́луют на вся́кое де́ло благо́е, и тебе́ благоуго́дное: и да у́зрят сы́ны сыно́в свои́х, я́ко новосажде́ния ма́сличная о́крест трапе́зы и́х: и благоугоди́вше пред тобо́ю, возсия́ют я́ко свети́ла на небеси́, в тебе́ Го́споде на́шем. с тобо́ю же сла́ва, держа́ва, че́сть и поклоне́ние, безнача́льному твоему́ отцу́, и животворя́щему твоему́ ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Диа́кон: Г о́споду помо́лимся.

Ли́к: Г о́споди поми́луй.

И па́ки свяще́нник моли́тву сию́ глаго́лет велегла́сно:

Б о́же святы́й, созда́вый от пе́рсти челове́ка, и от ребра́ его́ возсозда́вый жену́, и спряги́й ему́ помо́щника по нему́, за е́же та́ко го́дно бы́сть твоему́ вели́честву, не еди́ному бы́ти челове́ку на земли́: са́м и ны́не Влады́ко, низпосли́ ру́ку твою́ от свята́го жили́ща твоего́, и сочета́й раба́ твоего́ сего́, и́мярек, и рабу́ твою́ сию́, и́мярек, зане́ от Тебе ́ сочетава́ется му́жу жена́. сопрязи́ я́ в единому́дрии, венча́й я́ в пло́ть еди́ну, да́руй и́ма пло́д чре́ва, благоча́дия восприя́тие.

Я́ ко твоя́ держа́ва, и твое́ е́сть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И по ами́не, прие́м свяще́нник венцы́, венча́ет пе́рвее жениха́, глаго́ля:

В енча́ется ра́б Бо́жий, и́мярек рабе́ Бо́жией, и́мярек, во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ами́нь.

Та́же венча́ет и неве́сту, глаго́ля:

В енча́ется раба́ Бо́жия, и́мярек, рабу́ Бо́жию, и́мярек, во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха.

Та́же благословля́ет я́ три́жды, глаго́ля три́жды:

Г о́споди Бо́же на́ш, сла́вою и че́стию венча́й я́.

Та́же проки́мен Апо́стола, гла́с 8:

П оложи́л еси́ на глава́х и́х венцы́, от ка́меней честны́х, живота́ проси́ша у тебе ́, и да́л еси́ и́м.

Сти́х: Я́ ко да́си и́м благослове́ние в ве́к ве́ка, возвесели́ши я́ ра́достию с лице́м твои́м.

Апо́стол ко ефесе́ем, зача́ло 230.

Б ра́тие благодаря́ще всегда́ о все́х, о и́мени Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Бо́гу и отцу́: Повину́ющеся дру́г дру́гу в стра́се Бо́жии. Жены́ свои́м муже́м повину́йтеся, я́коже Го́споду: зане́ му́ж глава́ е́сть жены́, я́коже и Христо́с глава́ це́ркве, и то́й е́сть спаси́тель те́ла. Но я́коже це́рковь повину́ется Христу́, та́кожде и жены́ свои́м муже́м во все́м. Му́жие, люби́те своя́ жены́, я́коже и Христо́с возлюби́ це́рковь, и себе́ предаде́ за ню́: Да освяти́т ю́, очи́стив ба́нею водно́ю в глаго́ле. Да предста́вит ю́ себе́ сла́вну це́рковь, не иму́щу скве́рны, или́ поро́ка, или́ не́что от таковы́х: но да е́сть свята́ и непоро́чна. Та́ко до́лжни су́ть му́жие люби́ти своя́ жены́, я́ко своя́ телеса́: любя́й бо свою́ жену́, себе́ сама́го лю́бит. Никто́же бо когда́ свою́ пло́ть возненави́де, но пита́ет и гре́ет ю́, я́коже и Госпо́дь це́рковь: зане́ у́ди есмы́ те́ла его́, от пло́ти его́, и от косте́й его́. Сего́ ра́ди оста́вит челове́к отца́ своего́ и ма́терь, и прилепи́тся к жене́ свое́й, и бу́дета два́ в пло́ть еди́ну: Та́йна сия́ вели́ка е́сть: а́з же глаго́лю во Христа́, и во це́рковь. Оба́че и вы́ по еди́ному, ки́йждо свою́ жену́ си́це да лю́бит, я́коже и себе́: а жена́ да бои́тся своего́ му́жа.

Читайте также:  1 месяц свадьбы поздравления молодоженам прикольные

Сти́х: Т ы́ Го́споди сохрани́ши ны́ и соблюде́ши ны́ от ро́да сего́, и во ве́к.

Диа́кон: П рему́дрость, про́сти услы́шим:

Ева́нглие от Иоа́нна, зача́ло 6.

В о вре́мя о́но, бра́к бы́сть в ка́не галиле́йстей, и бе́ ма́ти Иису́сова ту́. Зва́н же бы́сть Иису́с и ученицы́ его́ на бра́к. И не доста́вшу вину́, глаго́ла ма́ти Иису́сова к нему́: вина́ не и́мут. Глаго́ла е́й Иису́с: что́ е́сть мне́ и тебе́, же́но? не у́ прии́де ча́с мо́й. Глаго́ла ма́ти его́ слуга́м: е́же а́ще глаго́лет ва́м, сотвори́те. Бе́ху же ту́ водоно́сы ка́менни ше́сть, лежа́ще по очище́нию иуде́йску, вместя́щыя по двема́ или́ трие́м ме́рам. Глаго́ла и́м Иису́с: напо́лните водоно́сы воды́. и напо́лниша и́х до верха́. И глаго́ла и́м: почерпи́те ны́не, и принеси́те архитрикли́нови. и принесо́ша. Я́коже вкуси́ архитрикли́н вина́ бы́вшаго от воды́, [и не ве́дяше отку́ду е́сть: слуги́ же ве́дяху поче́рпшии во́ду: ] пригласи́ жениха́ архитрикли́н, И глаго́ла ему́: вся́к челове́к пре́жде до́брое вино́ полага́ет, и егда́ упию́тся, тогда́ ху́ждшее: ты́ же соблю́л еси́ до́брое вино́ досе́ле. Се́ сотвори́ нача́ток зна́мением Иису́с в ка́не галиле́йстей, и яви́ сла́ву свою́, и ве́роваша в него́ ученицы́ его́.

Диа́кон: Р це́м вси́ от всея́ души́ и от всего́ помышле́ния на́шего рце́м.

Г о́споди вседержи́телю Бо́же:

П оми́луй на́с Бо́же:

Е ще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии рабо́в Бо́жиих, и́мярек, и помина́ет и́хже хо́щет.

Возгла́с: Я́ ко ми́лостив:

Диа́кон: Г о́споду помо́лимся.

Ли́к: Г о́споди поми́луй:

Свяще́нник моли́тву сию́:

Г о́споди Бо́же на́ш, во спаси́тельном твое́м смотре́нии, сподо́бивый в ка́не галиле́йстей, честны́й показа́ти бра́к твои́м прише́ствием, са́м ны́не рабы́ твоя́, и́мярек, и и́мярек, я́же благоволи́л еси́ сочетава́тися дру́г дру́гу, в ми́ре и единомы́слии сохрани́: честны́й и́х бра́к покажи́, нескве́рное и́х ло́же соблюди́, непоро́чное и́х сожи́тельство пребыва́ти благоволи́, и сподо́би я́ в ста́рости масти́тей дости́гнути, чи́стым се́рдцем де́лающя за́поведи твоя́.

Т ы́ бо еси́ Бо́г на́ш, Бо́г е́же ми́ловати и спаса́ти, и тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным твои́м отце́м, и всесвяты́м, и благи́м, и животворя́щим твои́м ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Диа́кон: З аступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ на́с Бо́же, твое́ю благода́тию.

Ли́к: Г о́споди поми́луй.

Д не́ всего́ соверше́нна, свя́та:

Ли́к: П ода́й Го́споди.

А́ нгела ми́рна:

П роще́ния и оставле́ния грехо́в:

Д о́брых и поле́зных душа́м:

П ро́чее вре́мя живота́ на́шего:

Х ристиа́нския кончи́ны живота́ на́шего:

С оедине́ние ве́ры и прича́стие Свята́го Ду́ха:

Ли́к: Т ебе́ Го́споди.

И сподо́би на́с Влады́ко, со дерзнове́нием неосужде́нно сме́ти призыва́ти тебе́ небе́снаго Бо́га отца́, и глаго́лати:

И лю́дие: О́ тче на́ш: ве́сь до конца́.

Я́ ко твое́ е́сть Ца́рство:

Г лавы́ ва́шя Го́сподеви приклони́те.

Та́же прино́сится о́бщая ча́ша, и благословля́ет ю́ свяще́нник, и глаго́лет моли́тву сию́:

Диа́кон: Г о́споду помо́лимся.

Б о́же, вся́ сотвори́вый кре́постию твое́ю, и утверди́вый вселе́нную, и украси́вый вене́ц все́х сотворе́нных от Тебе ́, и ча́шу о́бщую сию́ подава́яй сочетава́ющымся ко обще́нию бра́ка, благослови́ благослове́нием духо́вным.

Возгла́сно: Я́ ко благослови́ся твое́ и́мя, и просла́вися твое́ Ца́рство:

Та́же взе́м свяще́нник в ру́ку о́бщую ча́шу, преподае́т и́м три́жды: пе́рвее му́жу, и пото́м жене́: И а́бие прие́м я́ свяще́нник, ку́му держа́щу созади́ венцы́, обраща́ет я́ко о́бразом кру́га.

И пое́т свяще́нник, или́ лю́дие настоя́щыя тропари́, во гла́с 5:

И са́ие лику́й, Де́ва, име́ во чре́ве, и роди́ Сы́на емману́ила, Бо́га же и челове́ка, восто́к и́мя ему́: его́же велича́юще, Де́ву ублажа́ем.

С вяти́и му́ченицы, до́бре страда́льчествовавшии, и венча́вшиися, моли́теся ко Го́споду поми́ловатися душа́м на́шым.

С ла́ва тебе́ Христе́ Бо́же, апо́столом похвало́, му́чеников ра́дование, и́хже про́поведь, Тро́ица единосу́щная.

Та́же взе́м вене́ц жениха́, глаго́лет:

В озвели́чися женише́ я́коже Авраа́м, и благослови́ся я́коже Исаа́к, и умно́жися я́коже Иа́ков, ходя́й в ми́ре, и де́лаяй в пра́вде за́поведи Бо́жия.

И внегда́ взя́ти вене́ц неве́сты, глаго́лет:

И ты́ неве́сто, возвели́чися я́коже са́рра, и возвесели́ся я́коже реве́кка, и умно́жися я́коже рахи́ль. веселя́щися о свое́м му́же, храня́щи преде́лы зако́на, зане́ та́ко благоволи́ бо́г.

Диа́кон: Г о́споду помо́лимся.

Ли́к: Г о́споди поми́луй.

Б о́же Бо́же на́ш, прише́дый в ка́ну галиле́йскую, и та́мошний бра́к благослови́вый, благослови́ и рабы́ твоя́ сия́, твои́м про́мыслом ко обще́нию бра́ка сочета́вшыяся: благослови́ и́х вхо́ды и исхо́ды, умно́жи во благи́х живо́т и́х: восприими́ венцы́ и́х в Ца́рствии твое́м, нескве́рны, и непоро́чны, и ненаве́тны соблюда́яй, во ве́ки веко́в.

Свяще́нник: М и́р все́м.

Г лавы́ ва́шя Го́сподеви приклони́те.

И мо́лится свяще́нник:

О те́ц, Сы́н, и святы́й ду́х, всесвята́я, и единосу́щная, и живонача́льная Тро́ица, еди́но Божество́ и Ца́рство, да благослови́т ва́с, и да пода́ст ва́м долгожи́тие, благоча́дие, преспе́яние живота́ и ве́ры, и да испо́лнит ва́с все́х су́щих на земли́ благи́х: да сподо́бит ва́с и обеща́нных бла́г восприя́тия, моли́твами святы́я Богоро́дицы, и все́х святы́х, ами́нь.

Та́же вхо́дят, и поздравля́ют и́х, и целова́ние дру́г дру́га, и быва́ет от свяще́нника соверше́нный отпу́ст.

Ре́кшу диа́кону: П рему́дрость.

Ли́к: Ч естне́йшую херуви́м:

И́ же в ка́не галиле́йстей прише́ствием свои́м че́стен бра́к показа́вый, Христо́с и́стинный Бо́г на́ш, моли́твами пречи́стыя своея́ ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, святы́х боговенча́нных царе́й и равноапо́столов, константи́на и еле́ны, свята́го великому́ченика проко́пиа, и все́х святы́х, поми́лует и спасе́т на́с, я́ко бла́г и человеколю́бец.

Источник: Тексты приводятся по изданию: Тре́бник. В дву́х частя́х. — Москва́. Синода́льная типогра́фия. 1906.

Поделиться ссылкой на выделенное

Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Источник

Чинопоследование венчания

Часть 1. Обручение

После Божественной Литургии желающие вступить в брак становятся в притворе храма лицом к алтарю: мужчина справа, женщина слева. Священник выходит из алтаря через Царские врата с крестом и Евангелием в руках и кладет их на аналой, стоящий посередине храма. За священником выходит дьякон с обручальными кольцами, которые во время Литургии находились на правой стороне Престола. Затем священник двумя зажженными свечами трижды благословляет брачующихся, дает свечи им в руки и вводит их в храм.

Диакон: Благослови, Владыко.

И священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Диакон: Миром Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О мире всего мiра, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имярек), и о господине нашем преосвященнейшем митрополите (или архиепископе, или епископе) (имярек), честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте и людех, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О рабе Божии, имярек, и рабе Божией, имярек, ныне обручающихся друг другу, и о спасении их, Господу помолимся.

Хор: Г осподи, помилуй.

О еже податися им чадом в приятие рода, и всем яже ко спасению прошением, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О еже низпослатися им любви совершенней, мирней, и помощи, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О еже сохранитися им в единомыслии и твердей вере, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О еже благословитися им в непорочном жительстве, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

Яко да Господь Бог наш дарует им брак честен, и ложе нескверное, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Хор: Господи, помилуй.

Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Хор: Тебе, Господи.

Возглашение: Яко подобает Тебе всякая слава, честь, и поклонение, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Священник читает молитву вслух:

Боже вечный, разстоящаяся собравый в соединение, и союз любве положивый им неразрушимый: благословивый Исаака и Ревекку, и наследники я Твоего обетования показавый: Сам благослови и рабы Твоя сия, имярек и имярек, наставляя я на всякое дело благое.

Яко милостивый и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Священник: Мир всем.

Хор: И духови твоему.

Диакон: Главы ваша Господеви приклоните.

Хор: Тебе Господи.

Священник: Господи Боже наш, от язык предобручивый Церковь деву чистую, благослови обручение сие, и соедини, и сохрани рабы Твоя сия в мире и единомыслии.

Тебе бо подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Священник берет кольцо жениха и трижды совершает крестное знамение над его головой, повторяя:

Обручается раб Божий, имярек, рабе Божией, имярек, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь.

Затем надевает кольцо на безымянный палец его правой руки.

Затем берет кольцо невесты и трижды совершает крестное знамение над ее головой, повторяя:

Обручается раба Божия, имярек, рабу Божию, имярек, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь.

Затем надевает кольцо на безымянный палец его правой руки. Затем жених и невеста трижды обмениваются кольцами.

Диакон: Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

Священник читает молитву:

Господи Боже наш, отроку патриарха Авраама сшествовавый в средоречии, посылая уневестити господину его Исааку жену, и ходатайством водоношения обручити Ревекку открывый. Сам благослови обручение рабов Твоих, сего имярек, и сея имярек, и утверди еже у них глаголанное слово: утверди я еже от Тебе святым соединением. Ты бо из начала создал еси мужеский пол и женский, и от Тебе сочетавается мужу жена, в помощь и в восприятие рода человеча. Сам убо Господи Боже наш, пославый истину в наследие Твое, и обетование Твое на рабы Твоя, отцы наша, в коемждо роде и роде избранныя Твоя. Призри на раба Твоего имярек, и на рабу Твою имярек, и утверди обручение их в вере и единомыслии, и истине, и любви. Ты бо Господи показал еси датися обручению и утверждатися во всем. Перстнем дадеся власть Иосифу во Египте; перстнем прославися Даниил во стране Вавилонстей; перстнем явися истина Фамары; перстнем Отец наш Небесный щедр бысть на Сына Своего: дадите бо, глаголет, перстень на десницу Его, и заклавше тельца упитаннаго, ядше возвеселимся. Сама десница Твоя, Господи, Моисея вооружи в Чермнем мори; словом бо Твоим истинным небеса утвердишася и земля основася, и десница раб Твоих благословится словом Твоим державным, и мышцею Твоею высокою. Сам убо и ныне, Владыко, благослови перстней положение сие благословением Небесным, и Ангел Твой да предыдет пред ними вся дни живота их.

Читайте также:  Поздравляю с день свадьбы 11 лет

Яко Ты еси благословляяй и освящаяй всяческая, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Диакон произносит ектению:

Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Хор: Господи, помилуй, трижды.

Еще молимся о Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе имярек, и о господине нашем преосвященнейшем митрополите (или архиепископе, или епископе) (имярек), и о всей во Христе братии нашей.

Хор: Господи, помилуй, трижды.

Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

Хор: Господи, помилуй, трижды.

Еще молимся о рабех Божиих имярек, и имярек, обручающихся друг другу.

Хор: Господи, помилуй, трижды.

Еще молимся за всю братию и за вся христианы.

Хор: Господи, помилуй, трижды.

Возглас: Яко милостив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Часть 2. Венчание

После молитвы жених и невеста следуют за священником на середину храма и становятся оба на белый плат, положенный там заранее. Пока они идут, священник поет стихи из 27-го псалма, а хор — припев: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе».

Блажени вси боящиися Господа.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Ходящии в путех Его.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Труды плодов твоих снеси.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Блажен еси, и добро тебе будет.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Жена твоя яко лоза плодовита, во странах дому твоего.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Сынове твои яко новосаждения маслична, окрест трапезы твоея.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Се тако благословится человек бояйся Господа.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Благословит тя Господь от Сиона, и узриши благая Иерусалима вся дни живота твоего.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

И узриши сыны сынов твоих: мир на Израиля.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Затем священник спрашивает жениха:

Имаши ли, имярек, произволение благое и непринужденное, и крепкую мысль, пояти себе в жену сию, имярек, юже зде пред тобою видиши? [Имеешь ли ты (имярек) свободное и доброе желание и твердое намерение взять себе в жену сию (имярек), которую здесь перед собою видишь?]

И отвечает жених: Имам, честный отче.

Священник: Не обещался ли еси иной невесте?

Жених: Не обещахся, честный отче.

Затем священник спрашивает невесту:

Имаши ли произволение благое и непринужденное, и твердую мысль, пояти себе в мужа сего имярек, егоже пред тобою зде видиши?

И отвечает невеста: Имам, честный отче.

Священник: Не обещалася ли еси иному мужу?

И отвечает невеста: Не обещахся, честный отче.

Диакон: Благослови, Владыко.

Священник: Благословено Царство Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Диакон возглашает ектению:

Миром Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О мире всего мiра, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О Великом Господине и отце нашем, Святейшем Патриархе (имярек), и о господине нашем преосвященнейшем митрополите (или архиепископе, или епископе) (имярек), честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве и о всем причте и людех, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О рабех Божиих, имярек и имярек, ныне сочетавающихся друг другу в брака общение, и о спасении их, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О еже благословитися браку сему, якоже в Кане Галилейстей, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О еже податися им целомудрию, и плоду чрева на пользу, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О еже возвеселитися им видением сынов и дщерей, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О еже дароватися им благочадия восприятию, и незазорному пребыванию, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О еже даровати имже и нам вся ко спасению прошения, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О еже избавитися имже и нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Хор: Господи, помилуй.

Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Хор: Тебе, Господи.

Священник возглашаеи: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Диакон: Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

Священник читает следующую молитву вслух:

Боже Пречистый, и всея твари Содетелю, ребро праотца Адама за Твое человеколюбие в жену преобразивый и благословивый я, и рекий: раститеся и множитеся, и обладайте землею, и обою ею един уд показавый сопряжением. Сего бо ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится жене своей, и будета два в плоть едину, и яже Бог спряже, человек да не разлучает. Иже раба Твоего, Авраама, благословивый и разверзый ложесна Саррина, и отца множества языков сотворивый; иже Исаака Ревекце даровавый, и рождество ея благословивый; иже Иакова Рахиле сочетавый, и из него дванадесять патриархов показавый; иже Иосифа и Асенефу спрягий, плод детотворения им, Ефрема и Манассию даровавый; иже Захарию и Елисавет приемый, и Предтечу рождение им показавый; иже от корене Иессеова по плоти израстивый Приснодеву, и из нея воплотивыйся, и родивыйся во спасение рода человеческаго; иже за неизреченный Твой дар и многую благость, пришедый в Кану Галилейскую и тамошний брак благословивый; да явиши, яко Твоя воля есть законное супружество, и еже из него чадотворение. Сам, Владыко Пресвятый, приими моление нас, рабов Твоих, якоже тамо, и зде пришед невидимым Твоим предстательством, благослови брак сей, и подаждь рабом Твоим сим, имярек и имярек, живот мирен, долгоденствие, целомудрие, друг ко другу любовь в союзе мира, семя долгожизненное, о чадех благодать, неувядаемый славы венец. Сподоби я видети чада чадов, ложе ею ненаветно соблюди, и даждь има от росы Небесныя свыше, и от тука земнаго; исполни домы их пшеницы, вина и елеа и всякия благостыни, да преподают и требующим, даруя купно и сущим с нима вся яже ко спасению прошения.

Воглашает: Яко Бог милости и щедрот, и человеколюбия еси, и Тебе славу возсылаем со безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Диакон: Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

Священник читает следующую молитву вслух:

Благословен еси Господи Боже наш, иже тайнаго и чистаго брака священнодействителю, и телеснаго законоположителю, нетления хранителю, житейских благий строителю. Сам и ныне, Владыко, в начале создавый человека и положивый его яко царя твари, и рекий: не добро быти человеку единому на земли, сотворим ему помощника по нему; и взем едино от ребр его, создал еси жену, юже видев Адам, рече: сия ныне кость от костей моих, и плоть от плоти моея; сия наречется жена, яко от мужа своего взята бысть сия. Сего ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится жене своей, и будета два в плоть едину; и яже Бог сопряже, человек да не разлучает. Сам и ныне, Владыко Господи Боже наш, низпосли благодать Твою Небесную на рабы Твоя сия, имярек и имярек; и даждь рабе сей во всем повиноватися мужу, и рабу Твоему сему быти во главу жены, яко да поживут по воли Твоей. Благослови я, Господи Боже наш, якоже благословил еси Авраама и Сарру; благослови я, Господи Боже наш, якоже благословил еси Исаака и Ревекку; благослови я, Господи Боже наш, якоже благословил еси Иакова, и вся патриархи; благослови я, Господи Боже наш, якоже благословил еси Иосифа и Асенефу; благослови я, Господи Боже наш, якоже благословил еси Моисея и Сепфору; благослови я, Господи Боже наш, якоже благословил еси Иоакима и Анну; благослови я, Господи Боже наш, якоже благословил еси Захарию и Елисавет. Сохрани я, Господи Боже наш, якоже сохранил еси Ноя в ковчезе; сохрани я, Господи Боже наш, якоже сохранил еси Иону во чреве китове; сохрани я, Господи Боже наш, якоже сохранил еси святыя три отроки от огня, низпославый им росу с небесе; и да приидет на ня радость оная, юже имяше блаженная Елена, егда обрете Честный Крест. Помяни я, Господи Боже наш, якоже помянул еси Еноха, Сима, Илию; помяни я, Господи Боже наш, якоже помянул еси святыя Твоя четыредесять мученики, низпославый им с небесе венцы; помяни, Боже, и воспитавшия их родители; зане молитвы родителей утверждают основания домов. Помяни, Господи Боже наш, рабы Твоя уневестившияся, сшедшияся в радость сию. Помяни, Господи Боже наш, раба Твоего, имярек, и рабу Твою, имярек, и благослови я. Даждь им плод чрева, доброчадие, единомыслие душ и телес; возвыси я яко кедры ливанския, яко лозу благорозгную. Даруй им семя класяно, да всякое самодовольство имуще, изобилуют на всякое дело благое и Тебе благоугодное; и да узрят сыны сынов своих, яко новосаждения масличная окрест трапезы их; и благоугодивше пред Тобою, возсияют яко светила на небеси, в Тебе, Господе нашем. С Тобою же слава, держава, честь и поклонение, безначальному Твоему Отцу, и животворящему Твоему Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Читайте также:  Как можно поздравить сестру с днем свадьбы

Хор: Аминь.

Диакон: Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

Священник читает следующую молитву вслух:

Боже Святый, создавый от персти человека, и от ребра его возсоздавый жену, и спрягий ему помощника по нему, за еже тако годно бысть Твоему Величеству, не единому быти человеку на земли: Сам и ныне, Владыко, низпосли руку Твою от святаго жилища Твоего, и сочетай раба Твоего сего, имярек, и рабу Твою сию, имярек, зане от Тебе сочетавается мужу жена. Сопрязи я в единомудрии, венчай я в плоть едину, даруй има плод чрева, благочадия восприятие.

Возглас: Яко Твоя держава и Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Затем священник берет венцы и надевает сначала на жениха:

Венчается раб Божий, имярек, рабе Божией, имярек, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь.

Затем надевает венец на невесту:

Венчается раба Божия, имярек, рабу Божию, имярек, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь.

Трижды благословляет их:

Господи Боже наш, славою и честию венчай я.

Диакон: Вонмем.

Священник: Мир всем.

Людие: И духови твоему.

Диакон: Премудрость

Прокимен Апостола, глас 8:

Положил еси на главах их венцы, от каменей честных, / живота просиша у Тебе, и дал еси им. Стих: Яко даси им благословение в век века, возвеселиши я радостию с лицем Твоим.

Диакон: Премудрость.

И чтец: К Ефесеем послания святаго Апостола Павла чтение.

Диакон: Вонмем.

Апостол ко Ефесеем, зачало 230.

Братие, благодаряще всегда о всех, о имени Господа нашего Иисуса Христа, Богу и Отцу: повинующеся друг другу в страсе Божии. Жены своим мужем повинуйтеся, якоже Господу: зане муж глава есть жены, якоже и Христос глава Церкве, и Той есть спаситель тела. Но якоже Церковь повинуется Христу, такожде и жены своим мужем во всем. Мужие, любите своя жены, якоже и Христос возлюби Церковь, и Себе предаде за ню: да освятит ю, очистив банею водною в глаголе. Да представит ю Себе славну Церковь, не имущу скверны, или порока, или нечто от таковых, но да есть свята и непорочна. Тако должни суть мужие любити своя жены, яко своя телеса: любяй бо свою жену, себе самаго любит. Никтоже бо когда свою плоть возненавиде, но питает и греет ю, якоже и Господь Церковь: зане уди есмы тела Его, от плоти Его, и от костей Его. Сего ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будета два в плоть едину. Тайна сия велика есть: аз же глаголю во Христа и во Церковь. Обаче и вы по единому, кийждо свою жену сице да любит, якоже и себе, а жена да боится своего мужа.

Священник: Мир ти.

И чтец: И духови твоему.

Диакон: Премудрость.

Аллилуиа, глас 5.

Стих: Ты Господи сохраниши ны и соблюдеши ны от рода сего, и во век.

Диакон: Премудрость, прости, услышим святаго Евангелия.

Священник: Мир всем.

Хор: И духови твоему.

Священник: От Иоанна святаго Евангелия чтение.

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.

Диакон: Вонмем.

Евангелие от Иоанна, зачало 6.

Во время оно, брак бысть в Кане Галилейстей, и бе Мати Иисусова ту. Зван же бысть Иисус и ученицы Его на брак. И не доставшу вину, глагола Мати Иисусова к Нему: вина не имут. Глагола Ей Иисус: что есть Мне и Тебе, жено? Не у прииде час Мой. Глагола Мати Его слугам: еже аще глаголет вам, сотворите. Беху же ту водоносы каменни шесть, лежаще по очищению иудейску, вместящия по двема или трием мерам. Глагола им Иисус: наполните водоносы воды. И наполниша их до верха. И глагола им: почерпите ныне, и принесите архитриклинови. И принесоша. Якоже вкуси архитриклин вина бывшаго от воды, [и не ведяше откуду есть: слуги же ведяху почерпшии воду,] пригласи жениха архитриклин. И глагола ему: всяк человек прежде доброе вино полагает, и егда упиются, тогда хуждшее: ты же соблюл еси доброе вино доселе. Се сотвори начаток знамением Иисус в Кане Галилейстей, и яви славу Свою, и вероваша в Него ученицы Его.

Священник: Мир ти, благовествующему.

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.

Диакон: Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего рцем.

Хор: Господи, помилуй.

Господи Вседержителю, Боже отец наших, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Хор: Господи, помилуй.

Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Хор: Господи, помилуй, трижды.

Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, имярек, и поминает ихже хощет.

Хор: Господи, помилуй, трижды.

Возглас от священника: Яко милостив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Диакон: Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

Священник читает молитву:

Господи Боже наш, во спасительном Твоем смотрении, сподобивый в Кане Галилейстей, честный показати брак Твоим пришествием: Сам ныне рабы Твоя, имярек, и имярек, яже благоволил еси сочетаватися друг другу, в мире и единомыслии сохрани, честный их брак покажи, нескверное их ложе соблюди, непорочное их сожительство пребывати благоволи, и сподоби я в старости маститей достигнути, чистым сердцем делающа заповеди Твоя.

Ты бо еси Бог наш, Бог еже миловати и спасати, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Хор: Господи, помилуй.

Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна, у Господа просим.

Хор: Подай, Господи.

Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим.

Хор: Подай, Господи.

Прощения и оставления грехов и прегрешений наших, у Господа просим.

Хор: Подай, Господи.

Добрых и полезных душам нашим, и мира мiрови, у Господа просим.

Хор: Подай, Господи.

Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати, у Господа просим.

Хор: Подай, Господи.

Христианския кончины живота нашего, безболезнены, непостыдны, мирны, и добраго ответа на страшнем судищи Христове просим.

Хор: Подай, Господи.

Соединение веры и причастие Святаго Духа испросивше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Хор: Тебе, Господи.

Священник возглашает: И сподоби нас, Владыко, со дерзновением, неосужденно смети призывати Тебе, Небеснаго Бога Отца, и глаголати.

Все молящиеся: Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Священник возглашает: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Священник: Мир всем.

Хор: И духови твоему.

Диакон: Главы ваша Господеви приклоните.

Хор: Тебе Господи.

Приносится общая чаша, и благословляет ее священник.

Диакон: Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

Священник: Боже, вся сотворивый крепостию Твоею, и утвердивый вселенную, и украсивый венец всех сотворенных от Тебе, и чашу общую сию подаваяй сочетавающимся ко общению брака, благослови благословением духовным.

Возглас: Яко благословися Твое имя, и прославися Твое Царство, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Затем священник берет чашу и дает им пить трижды: сначала мужу, потом жене.

Потом священник соединяет правые руки новобрачных, берет в руки крест и обводит их трижды вокруг аналоя, на котором лежит Евангелие. Шафера следуют сзади, держа венцы над главами новобрачных.

В это время поются тропари, глас 5:

Исаие, ликуй, / Дева име во чреве / и роди Сына Еммануила, / Бога же и Человека, / Восток имя Ему, / Его же величающе, / Деву ублажаем.

Другие тропари, глас 7:

Святии мученицы, / добре страдальчествовавшии, и венчавшиися, / молитеся ко Господу, / помиловатися душам нашим.

Слава Тебе, Христе Боже, / апостолом похвало, / мучеников радование, / ихже проповедь, Троица Единосущная.

Взяв с головы жениха венец, священник говорит:

Возвеличися женише якоже Авраам, и благословися якоже Исаак, и умножися якоже Иаков, ходяй в мире, и делаяй в правде заповеди Божия.

Взяв с головы невесты венец, священник говорит:

И ты, невесто, возвеличися якоже Сарра, и возвеселися якоже Ревекка, и умножися якоже Рахиль. Веселящися о своем муже, хранящи пределы закона: зане тако благоволи Бог.

Диакон: Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

Священник читает молитву:

Боже, Боже наш, пришедый в Кану Галилейскую, и тамошний брак благословивый, благослови и рабы Твоя сия, Твоим промыслом ко общению брака сочетавшияся: благослови их входы и исходы, умножи во благих живот их: восприими венцы их в Царствии Твоем, нескверны, и непорочны, и ненаветны соблюдаяй, во веки веков.

Хор: Аминь.

Священник: Мир всем.

Хор: И духови твоему.

Диакон: Главы ваша Господеви приклоните.

Хор: Тебе Господи.

И молится священник:

Отец, Сын, и Святый Дух, всесвятая, и единосущная, и живоначальная Троица, едино Божество и царство, да благословит вас, и да подаст вам долгожитие, благочадие, преспеяние живота и веры, и да исполнит вас всех сущих на земли благих: да сподобит вас и обещанных благ восприятия, молитвами Святыя Богородицы, и всех святых, аминь.

Гости подходят поздравить жениха с невестой.

Диакон: Премудрость.

Священник: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Хор: Честнейшую Херувим / и славнейшую без сравнения Серафим, / без истления Бога Слова рождшую, / сущую Богородицу, Тя величаем.

Священник: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.

Хор: Слава, и ныне: Господи, помилуй, трижды. Благослови.

Священник читает отпуст:

Иже в Кане Галилейстей пришествием Своим честен брак показавый, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, святых славных и всехвальных Апостол, святых боговенчанных царей и равноапостолов, Константина и Елены, святаго великомученика Прокопия, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец.

Источник